logo-limanu-header

Registrul pentru evidența Hotărârilor Autorității Deliberative

Registrul pentru evidența Hotărârilor Autorității DeliberativeNR. DATA DESCRIERE FIȘIER
246 31.12.2023 Arhivă HCL 2023 Vizualizare
1 01.01.2024 HCL-1-Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de 2.149.099,90, a bugetului local de venituri si cheltuieli inregstrat la sfarsitul anului 2023 din excedentul bugetului local al anilor precedeti Vizualizare
2 25.01.2024 HCL-2-Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu Vizualizare
3 25.01.2024 HCL-3-Completarea anexei nr.1 la HCL nr. 247/2023 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza comunei Limanu, pentru anul scolar 2024-2025 Vizualizare
4 25.01.2024 HCL-4-Aprobarea revocarii art. 2 din HCL nr. 181/31.10.2023 Vizualizare
5 25.01.2024 HCL-5-Privind insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern Vizualizare
6 25.01.2024 HCL-6-Aprobarea procedurii de acordare a unor reduceri la plata impozitului pe cladirile noi sau reabilitate, cu destinatia de locuinta, pentru care proprietarii executa pe cheltuiala proprie, lucrari pentru instalare de sisteme de producere a energiei din surse fotovoltaice Vizualizare
7 25.01.2024 HCL-7-Aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii ” Pietruirea Drumurilor in Localitatea Hagieni, Comuna Limanu, Judetul Constanta” Nu există fișiere
8 25.01.2024 HCL-8-Aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera Localitatea Vama Veche, Comuna Limanu, Judetul Constanta” Vizualizare
9 25.01.2024 HCL-9-Aprobarea planurilor de actiuni si lucrari de interes local, ale comunei Limanu, judet Constanta, pentru anul 2024, ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii nr. 196/2016 si pentru persoane obligate sa presteze ore de munca neremunerata in folosul comunitatii Vizualizare
10 25.01.2024 HCL-10-Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta Nu există fișiere
11 25.01.2024 HCL-11-Stabilirea platii indemnizatiei lunare pentru consilierii locali – membrii ai Consiliului Local al comunei Limanu, pentru participarea la sedintele Consiliului si ale Comisiilor de specialitate Vizualizare
12 25.01.2024 HCL-12-Actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Primarei comunei Limanu Vizualizare
13 25.01.2024 HCL-13-Clasificarea si declararea ca bun de uz si interes public local al comunei Limanu a unui imobil Vizualizare
14 25.01.2024 HCL-14-Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Limanu, Judetul Constanta Vizualizare
15 25.01.2024 HCL-15-Privind completarea art. 3 din HCL nr. 198/23.12.2019 Vizualizare
16 25.01.2024 HCL-16-Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 191.426 m.p. situat in comuna Limanu, sat Limanu zona Peninsula, lot 295/1, cf 112770, Judetul Constanta, apartinand domeniului privat al UAT Limanu Vizualizare
17 12.02.2024 HCL-17-Alegerea presedintului de sedinta al Consiliului local Limanu pentru o perioada de trei luni, respectiv lunile februarie, martie si aprilie Vizualizare
18 12.02.2024 HCL-18-Aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2024 Vizualizare
19 12.02.2024 HCL-19-Deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti Vizualizare
20 12.02.2024 HCL-20-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Clubului Sportiv ” Poseidon” limanu-2 Mai Vizualizare
21 12.02.2024 HCL-21-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 Vizualizare
22 12.02.2024 HCL-22-Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu Vizualizare
23 12.02.2024 HCL-23-Aprobarea proiectului/actiunii “Primavara incepe cu o floare si un martisor” Vizualizare
24 12.02.2024 HCL-24-Achizionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil nr.4470/254/2022 Vizualizare
25 14.02.2024 HCL-25-Aprobarea modificarii HCL nr.18/12.02.2024 Vizualizare
26 15.02.2024 HCL-26-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 25/14.02.2024 Vizualizare
27 15.02.2024 HCL-27-Aprobarea modificarii si completarii articolului nr.1 din HCL nr. 19/12/02/2024 Vizualizare
28 26.02.2024 HCL-28-Aprobarea documentatiei de apartamentare a imobilului dispensar uman, in 4 unitati individuale, imobil inscris in cartea funciara a localalitatii Limanu cu nr, 110509 – C2-U5, domeniul public, str. Caminului, nr.40, Limanu Vizualizare
29 26.02.2024 HCL-29-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 20/12.02.2024 Vizualizare
30 26.02.2024 HCL-30-Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Limanu Vizualizare
31 26.02.2024 HCL-31-Aprobartea preluarii conrtractului de concesionare nr. 1429/11.05.2006 Vizualizare
32 26.02.2024 HCL-32-Retragerea dreptului de folosinta gratuita, constituit, asupra lotului nr.53, situat in comuna Limanu, zona VII Vizualizare
33 26.02.2024 HCL-33-Utilizarea excedentului bugetar activitatilor finantate integral din venituri proprii, aferent anului 2023 Vizualizare
34 26.02.2024 HCL-34-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 26/15.02.2024 Vizualizare
35 26.02.2024 HCL-35-Aprobarea procedurii de acordare a unor reduceri la plata impozitului pe cladirile si terenurile aflate in proprietatea personaelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice Vizualizare
36 26.02.2024 HCL-36-Acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare nou-nascut ” Prunc de Dobrogea” Vizualizare
37 26.02.2024 HCL-37-Aprobarea programului de actiuni comunitare pentru combatarea saraciei si excluziunii sociale la nivelul comunei Limanu Vizualizare
38 26.02.2024 HCL-38-Aprobarea D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Pista de biciclete in comuna Limanu” , finantat in cadrul PNRR, Componenta 10 – Fondul Local Vizualizare
39 26.02.2024 HCL-39-Aprobarea actualizarii Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii proiect “Amenajare strada Gheorghe Bunoiu si infiintare refugii parcare/spatii verzi pe strada Mihail Kogalniceanu in localitatea 2 Mai Vizualizare
40 26.02.2024 HCL-40-Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului in suprafata de 2.588 mp ce face parte din suprafata totala de 22.596 mp, parcela PS 183/2, inscris in cartea funciara nr. Cadastral 111606, situat in extravilanul comunei Limanu, sat Limanu, pt. proiectul de interes public local ” Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in comuna Limanu” finantat prin PNRR Componenta C31.1A-Managementul deseului Vizualizare
41 26.02.2024 HCL-41-Aprobarea D.A.L.I. – Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Construire pista pentru biciclete adiacenta DC8″ Vizualizare
42 26.02.2024 HCL-42-Aprobarea modificarii capitolului III din anexa nr.3 la HCL nr. 238/28.12.2023 Vizualizare
43 22.03.2024 HCL-43-Aprobarea incetarii contractului de cesionare nr.136660/30.07.2021 prin renuntarea concesionarului Vizualizare
44 22.03.2024 HCL-44-Aprobarea D.A.L.I. – Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Amenajare strada Mihail Kogalniceanu si strada Ion Creanga,Vama Veche, Limanu, Constanta” Vizualizare
45 22.03.2024 HCL-45-Retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra lorului nr.21, Limanu, zona Peninsula Vizualizare
46 22.03.2024 HCL-46-Achizionare servicii juridice Vizualizare
47 22.03.2024 HCL-47-Aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie Vizualizare
48 22.03.2024 HCL-48-Achizionare servicii juridice Vizualizare
49 22.03.2024 HCL-49-Exprimarea acordului consiliului local pentru subinchirierea chioscurilor – contract de inchiriere nr.4169/09.03.2022 si nr. 4171/09.03.2022 Vizualizare
50 22.03.2024 HCL-50-Actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Asfaltare strazi in localitate Vama Veche: Nichita Stanescu, Mihai Eminescu, Arinului, Tudor Vladimirescu” Vizualizare
51 22.03.2024 HCL-51-Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1000 mp situat in comuna Limanu, str. Trandafirului nr.13, identificat cu nr.114385, proprietate privata a comunei Limanu Vizualizare
52 22.03.2024 HCL-52-Aprobarea rectificarii bugetului local aprobat pe anul 2024 Vizualizare
53 22.03.2024 HCL-53-Aprobarea S.F. Studiul de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, pentru obiectivul de investitii “Sistem de monitorizare si supraveghere video a spatiului public in Limanu, Constanta” Vizualizare
54 22.03.2024 HCL-54-Acceptarea ofertei de donatie autentificata cu nr. 693 din 04.03.2024 Vizualizare
55 22.03.2024 HCL-55-Aprobarea modificarii HCL nr.26/02.02.2023 Vizualizare
56 22.03.2024 HCL-56-Aprobarea incheierii unui contract de parteneriat cu Asociatia Culturala Vizualizare
57 22.03.2024 HCL-57-Aprobare indreptare eroare materiala si completare anexa nr.1, sectiune II,caiet de sarcini lit. E, punctul 2 dinHCL nr.16/25.01.2024 Vizualizare
58 15.04.2024 HCL-58-Aprobarea revocarii HCL 42/28.02.2023 Vizualizare
59 15.04.2024 HCL-59-Aprobarea oportunitatii vazanrii prin licitatie publica a apartamentului, C1-U9, formay din doua camere, suprafata 38,85 mp si balcon 3,15 mp, situat in comuna Limanu, sat Limanu, str. Bradului nr.26, sc. A, et. 3, ap.16, nr. Carte funciara 101952 Vizualizare
60 15.04.2024 HCL-60-Exprimarea acordului consiliului local pentru subinchirierea chioscurilor ce constituie obiectul contractului de inchiriere nr. 4168/09.03.2022 Vizualizare
61 15.04.2024 HCL-61-Aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General aferenti obiectivului de investitii – Ținfiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in comuna Limanu – Finantat in cadrul PNRR, Componenta 3 Vizualizare
62 15.04.2024 HCL-62-Aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si dinanciare destinate provenirii si gestionarii situatilor de urgenta pentru 2024 Vizualizare
63 15.04.2024 HCL-63-Aprobarea incheierii parteneriat Vizualizare
64 15.04.2024 HCL-64-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul I, al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pentru 2024 Vizualizare
65 15.04.2024 HCL-65-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul I, al bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Limanu-2 Mai pentru 2024 Vizualizare
66 15.04.2024 HCL-66-Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 938 mp, situat in 2 Mai, zona PS 292/7, nr. Carte funciara 107516 si a terenului in suprafata de 1255 mp, situat in 2 Mai, zona PS 292/7, nr. Carte funciara 107381 Vizualizare
67 15.04.2024 HCL-67-Aprobarea incheierii acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investitii “Variante ocolitoare a Municipiului Mangalia-sector Limanu” Vizualizare
68 15.04.2024 HCL-68-Retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra lotului nr.38, situat in Limanu, zona VI Vizualizare
69 15.04.2024 HCL-69-Retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra lotului nr.254, situat in Limanu, zona Peninsula Vizualizare
70 15.04.2024 HCL-70-Aprobarea numarului maxim de autovehicule necesare pentru activitati specifice in cadrul Primariei Limanu Vizualizare
71 15.04.2024 HCL-71-Indexarea taxelor si impozitelor locale si a limitelor amenzilor Vizualizare
72 15.04.2024 HCL-72-Aprobarea studiului de oportunitate si concesionarea lotului situat in Vama Veche, teren adiacent str. Albatros, S2, in vederea extinderii constructiei pe terenul alaturat Vizualizare
73 15.04.2024 HCL-73-Aprobarea constituirii cu titlu gratuit , a dreptului de uz si servitute de trecere asupra unor drumuri de exploatare agricola si asupra unui drum comunal local in vederea infiintarii si operarii unei capacitati de producere a energiei eoliene Vizualizare
74 15.04.2024 HCL-74-Aprobarea rezultatului inventarierii generale anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul UAT Comuna Limanu la data de 31.12.2023 Vizualizare
75 15.04.2024 HCL-75-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL 102/28.07.2020 Vizualizare
76 15.04.2024 HCL-76-Aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 400 mp, proprietate privata a Comunei Limanu, sat 2 Mai, str. Nucilor nr. 58 si aprobarea vanzarii acestui teren Vizualizare
77 15.04.2024 HCL-77-Aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 400 mp, proprietate privata a Comunei Limanu, sat 2 Mai, str. Nucilor nr. 62 si aprobarea vanzarii acestui teren Vizualizare
78 15.04.2024 HCL-78-Aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a unui imobil parter situat in Vama Veche, str.Mihail Kogalniceanu nr. 60 Vizualizare
79 15.04.2024 HCL-79-Aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a unei baterii de doua chiocuri pentru comert stradal, sat Vama Veche, str. Falezei, nr.7 Vizualizare
80 15.04.2024 HCL-80-Aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR “Renovare, modernizare si dotare camin cultural, localitatea 2 Mai” Vizualizare
81 15.04.2024 HCL-81-Aprobarea raprtului de evaluare cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 500 mp, situat in sat Limanu, nr.23, str. Campului si vanzarea directa Vizualizare
82 17.04.2024 HCL-82-Aprobarea rectificarii bugetului local aprobat pentru 2024 si a listei de investitii aprobate pe 2024 Vizualizare
83 17.04.2024 HCL-83-Aprobarea modificarii titulaturii si art.1 din HCL 28/2022 Vizualizare
84 17.04.2024 HCL-84-Aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a unui imobil parter cu functiunea actuala spatiu alimentatie publica situat in Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu, nr.54 Vizualizare
85 17.04.2024 HCL-85-Aprobarea studiului de oportunitateprivind initiereaprocedurii de inchiriere a unui imobil parter cu functiunea actuala de exchange, situat in Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu, nr.54 Vizualizare
86 17.04.2024 HCL-86-Acordarea dreptului de uz si servitute de trecere pe terenul in suprafata 2303 mp, nr. Cadastral 112772, nr. Carte funciara 112772, a localitatii Limanu-drum acces, Lot 295/3, proprietarul imobilului situat in Limanu, zona Peninsula, Lot 295/1, compus din teren intravilan, in suprafata de 191.426 mp, nr. cadastral 112770 Vizualizare
87 21.05.2024 HCL-87-Privind darea in folosinta gratuita a suprafetelor de teren din domeniul public al UAT Limanu in vederea construirii si punerii in functiune a investitiilor din cadrul Proiectului “Etapizarea Proiectului regionalde dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare…Constanta in perioada 2014-2020” Vizualizare
88 21.05.2024 HCL-88-Achizionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil nr. 23466/280/2023 Vizualizare
89 21.05.2024 HCL-89-Achizionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil nr. 5685/254/2023 Vizualizare
90 21.05.2024 HCL-90-Achizionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil nr. 2703/118/2023 Vizualizare
91 21.05.2024 HCL-91-Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 1000 mp, situat in comuna Limanu, sat Limanu, str, Trandafirului nr.13, jud. Constanta, avand, apartinand domeniului privat al UAT Limanu Vizualizare
92 21.05.2024 HCL-92-Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil parter, in suprafata de 103 mp, situat in comuna Limanu, sat Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu nr. 60, jud. Constanta, cu destinatie comerciala, identificat cu IE , apartinand domeniului privat al UAT Limanu Vizualizare
93 21.05.2024 HCL-93-Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei baterii de 2 chioscuri pentru comert stradal, amplasate in localitatea Vama Veche, str. Falezei nr.7, jud. Constanta Vizualizare
94 21.05.2024 HCL-94-Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil parter, cu functiunea actuala de spatiu alimentatie publica (corp C3), in suprafata de 24mp, situat in comuna Limanu, sat Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 54, jud. Constanta, apartinand domeniului privat al UAT Limanu Vizualizare
95 21.05.2024 HCL-95-Atestarea apartanentei la domeniul privat al comunei Limanu, jud. Constanta, a unor bunuri imobile Vizualizare
96 21.05.2024 HCL-96-Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil constructie parter, cu functiunea actuala de exchange (corp C1), in suprafata de 14 mp, situat in comuna Limanu, sat Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu nr. 54, jud. Constanta, apartinand domeniului privat al UAT Limanu Vizualizare
97 21.05.2024 HCL-97-Delegarea gestiunii de achizitie publica de servicii a serviciului public de salubrizare privind activitatile de sortare, tratare mecano-biologica si depozitare a deseurilor din UAT Limanu, fara punerea la dispozitie a infrastructurii Vizualizare
97 21.05.2024 HCL-97-Anexa 1 – HCL97 Vizualizare
97 21.05.2024 HCL-97-Anexa 2.1 – HCL97 Vizualizare
97 21.05.2024 HCL-97-Anexa 2.2 – HCL98 Vizualizare
97 21.05.2024 HCL-97-Anexa 2.3 – HCL99 Vizualizare
97 21.05.2024 HCL-97-Anexa 3 – HCL97 Vizualizare
97 21.05.2024 HCL-97-Anexa 4.1 – HCL97 Vizualizare
97 21.05.2024 HCL-97-Anexa 4.2- HCL97 Vizualizare
97 21.05.2024 HCL-97-Anexa 4.3 – HCL97 Vizualizare
97 21.05.2024 HCL-97-Anexa 5 – HCL97 Vizualizare
98 21.05.2024 HCL-98-Aprobarea documentatiei PUZ pentru introducerea in intravilan a reglementarii urbanistice pe amplasamentul sitat in extravilan, sat Limanu, comuna Limanu, parcelele A232/35a/2 si A232/35a/1/1 Vizualizare
99 21.05.2024 HCL-99-Aprobarea documentatiei PUD, generat de imobilul situat in Vama Veche, parcela A467/4/5/2/2 lot 2, comuna Limanu, in vederea reglementarii limitelor actuale si posterioare Vizualizare
100 21.05.2024 HCL-100-Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 238mp, situat in comuna Limanu, sat 2 Mai, zona PS/297/7bsi a imobiluui teren in suprafata de 1255 mp, situat in comuna Limanu, sat 2 Mai, zona PS 292/7, apartinand domeniului privat al UAT Limanu Vizualizare
101 07.06.2024 HCL-101-Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu, pentru o perioada de 3 luni, respectiv lunile iunie, iulie, august Vizualizare
102 07.06.2024 HCL-102-Respectiv aprobarea rectificarii bugetului local aprobat pe 2024, respectiv al listei de investitii aprobate pe anul 2024 Vizualizare
103 07.06.2024 HCL-103-Aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “EXTEINDERE SI AMENAJARE PARC, LOCALITATEA LIMANU, JUDETUL CONSTANTA” Vizualizare
104 07.06.2024 HCL-104-Constituirea comisiei de selectie si nominalizare pentru desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Vizualizare
105 07.06.2024 HCL-105-Achizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil nr.1992/254/2024 Vizualizare
106 07.06.2024 HCL-106-Aprobarea PTh-Proiectul Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “SISTEM DE MONITORIZARE SI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPATIULUI PUBLIC IN COMUNA LIMANU, JUDETUL CONSTANTA” Vizualizare
107 07.06.2024 HCL-107-Privind aprobarea numirii unui membru provizoriu in consiliul de Administratie al societatii Vizualizare
108 07.06.2024 HCL-108-Privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr. 18016/23.11.2020 Vizualizare
109 07.06.2024 HCL-109-Privind aprobarea PTh-Proiectului Tehnic, a indictorilor tehnico-economici si a devizului general aferenti obiectivului de investitii “ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-PISTA DE BICICLETE IN COMUNA LIMANU, JUDETUL COSTANTA”, finantat in cadrul PNRR, Componenta C10-Fondul Local Vizualizare
110 07.06.2024 HCL-110-Aprobarea documentatiei PUD, generat de imobilul situat in sat 2 Mai, str. 1 Mai nr.61, comuna Limanu, jud. Constanta, nr. cadastral, pentru desfiintare corp C1 si C2, construire locuinta P+1E, conform Cod Civil Vizualizare
111 07.06.2024 HCL-111-Aprobarea documentatiei PUD, generat de imobilul situat in sat 2 Mai, str. 1 Mai nr.78B, comuna Limanu, jud. Constanta, nr. cadastral 112155, construire locuinta P+1E, conform Cod Civil Vizualizare
112 07.06.2024 HCL-112-Acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, asupra imobilului teren in suprafata de 50mp, identificat cu nr. cadastral, situat in sat 2 Mai, str. Macului, comuna Limanu, pentru montarea unui post de transformare cu anvelopa de beton (PTAB) Vizualizare
NR. DATA DESCRIERE FIȘIER

Contact